Registre societats professionals

En compliment de la disposició transitòria segona de la Llei 2/2007, de 15 de març de societats professionals, el Col·legi de l’Advocacia de Reus disposa d’un Registre de Societats Professionals, tal com es fa constar en l’art. 17 dels Estatuts del Col·legi de l’Advocacia de Reus.

 

Documentació a presentar

  • Formulari emplenat
  • Fotocòpia de l’escriptura pública de constitució en la que constin les dades de la inscripció al Registre Mercantil
  • Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de la societat
  • Certificat d’inscripció al Registre Mercantil 
  • Certificat de col·legiació dels advocats i advocades que no estiguin col·legiats i col·legiades al Col·legi de l’Advocacia de Reus

Acreditació conforme la societat està coberta per una PRC