}
Tel:+34 977340850   

Registre societats professionals

 

Descripció del Servei

Les societats amb domicili social a la demarcació territorial de la nostra corporació que tinguin per objecte social l’exercici en comú de l’advocacia, s’hauran de constituir com a societat professional i inscriure’s tant al Registre Mercantil com al Registre de Societats Professionals del Col·legi, de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2007, de 15 de març de societats professionals i tal com es fa constar en l’article 17 dels Estatuts del Col·legi de l’Advocacia de Reus

 

Tramitació:

Inscripció de societats professionals:

Per a inscriure les societats professionals al Registre de Societats Professionals de l’ICAReus cal que aporteu:

1. Original i fotocòpia de l’escriptura pública de constitució en què constin les dades de la inscripció al Registre Mercantil.

2. Sol·licituds d’inscripció que necessàriament s’hauran de presentar en un dels models següents:

 

  • Model 1: Sol·licitud d’inscripció de societat professional de l’advocacia.
  • Model 2: Sol·licitud d’inscripció de sucursal.

 

3. Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de la societat

4. Certificat de col·legiació dels advocats i advocades que no estiguin col·legiats i col·legiades al Col·legi de l’Advocacia de Reus

5. Justificant de contractació de la pòlissa de responsabilitat civil per a la societat professional o la sucursal.

 

Recordeu que podeu optar per domiciliar tant les quotes col·legials dels socis/es advocats/es col·legiats/des a la nostra corporació com els ingressos d’assistència al detingut i del torn d’ofici a un número de compte corrent de la societat professional.

Per a fer-ho, heu d’emplenar els models següents:

 

  • Model 3: Sol·licitud individual de pagament de quotes col·legials al número de compte corrent d’una societat professional.
  • Model 4: Sol·licitud de pagaments al número de compte d’una societat professional de les indemnitzacions d’assistència al detingut i del torn d’ofici.

 

En ambdós casos heu d’emplenar un model per a cadascun dels socis/es advocats/es col·legiats/es a la nostra corporació.

 

Pagament dels drets d’inscripció

Els drets d’inscripció són 40 euros, que es podran pagar mitjançant transferència bancària al número de compte ES06 0081 0087 5100 0170 3681  (heu de portar el comprovant de la transferència).

Finalment, presentada tota la documentació necessària i comprovat que compleix amb tots els requisits establerts legalment, la inscripció serà objecte d’aprovació per la Junta de Govern. Posteriorment, el Col·legi emetrà un certificat que s’adreçarà al domicili social de la societat professional, tot informant sobre la resolució favorable d’inscripció i del número de registre d’aquesta.

 

Modificació de dades

D’acord amb l’article 8 de la Llei de societats professionals, qualsevol modificació o canvi en les dades de la societat: canvi de domicili social, compravenda de participacions, trasllat de domicili, pèrdua de la condició de soci i/o d’administrador, modificació de capital social, modificació dels estatuts socials, i qualsevol altra modificació social, s’ha d’inscriure en el Registre de Societats Professionals del Col·legi corresponent al domicili social.

 

Per fer-ho heu d’aportar:

 

  • Model 5:  Sol·licitud d’inscripció de modificació de dades ja inscrites.
  • Original i fotocòpia de l’escriptura pública on constin les modificacions socials.

 

La inscripció de modificacions socials no comportarà el pagament de drets de registre.

 

Baixa de societats professionals

Es poden donar diferents supòsits en què cal sol·licitar la baixa d’una societat professional del Registre de Societats Professionals del Col·legi: dissolució de la societat, pèrdua de la condició de societat professional, pèrdua de la condició de societat professional d’advocats...

En aquests casos cal aportar:

 

  • Model 6:  Sol·licitud de baixa de societats professionals
  • Original i fotocòpia de l’escriptura pública on consti la dissolució o el canvi d’objecte que origini la baixa en el Registre de Societats Professionals del Col·legi.

 

La inscripció de baixa de societats al Registre de Societats Professionals no comportarà el pagament de drets de registre.