Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

Normes gestió TOAD

Benvolguts/des companys/es,

Us enviem una circular informativa recordant-vos algunes de les normes en relació el funcionament del torn d’ofici i d’assistència al detingut així com uns acords que s’han pres per tal d’agilitzar i millorar la gestió del TOAD.

 1. MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIÓNS DE LES ACTUACIONS DEL TOAD

A fi i efecte d’evitar disfuncions i duplicitats en la presentació de la documentació per a justificar les vostres actuacions del torn d’ofici, us tornem a recordar que la presentació de les justificacions i assistències única i exclusivament es podrà fer mitjançant una de les següents opcions:

 • Escanejant la documentació i penjar-la al programa de gestió SIGA o
 • Enviant la documentació escanejada al mail que es va crear a tals efectes: toad@advocatsreus.org (no a cap altre mail) o

Només es podrà presentar presencial a la seu principal del Col·legi ( no a la seu col·legial ubicada al Palau de Justícia) en el cas que necessiteu aportar documentació original.

 1. MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES GESTIONS DEL TOAD

A fi i efecte de coordinar i evitar les disfuncions que genera que envieu per duplicat, fins i tot per triplicat i per diferents vies totes les vostres consultes relacionades amb designes d’ofici, sol·licituds de compensació i de caducitat i qualsevol altre gestió que plantegeu, a partir de la data totes aquestes consultes o gestions única i exclusivament es podran fer enviant al mail que es va crear a tals efectes: gestionstoad@advocatsreus.org (no a cap altre mail).

Només es podrà presentar presencial a la seu principal del Col·legi ( no a la seu col·legial ubicada al Palau de Justícia) en el cas que necessiteu aportar documentació original.

 1. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES ACTUACIONS DEL TOAD

Com a novetat s’ha acordat que les justificacions de les actuacions s’han de presentar abans del dia 20 de cada mes per a la seva tramitació dins el mateix mes, les presentades amb posterioritat al dia 20 seran tramitades dins el mes següent.

Els volants d’assistència al detingut podran presentar-se fins als dos  primers dies del mes següent.

 1. COMPENSACIONS DE GUÀRDIES
 • En relació els canvis de guàrdia, s’haurà de comunicar en el moment que es demani aquest canvi les dates i el lletrat amb qui es fa el canvi. No es pot demanar un canvi i deixar pendent de comunicar el dia que es compensarà.
 • En relació a les compensacions pendents de guàrdies de l’any 2016, hauran de compensar-se amb anterioritat al 31 de desembre  de 2017. Transcorregut aquest termini no serà possible efectuar la compensació.
 • En relació a les compensacions pendents de guàrdies d’anys anteriors s’acorda donar-les de baixa  i deixar-les sense efecte.
 1. SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA/SERVEI D’ORIENTACIÓ A LA MEDIACIÓ

Es recorda a tots els/les lletrats que estan d’alta al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) i al Servei d’Orientació a la Mediació (SOM) el deure de complir l’horari establert a fi i efecte d’oferir un servei de qualitat, doncs el fet d’arribar tard provoca disfuncions en l’organització i queixes per part dels usuaris.

L’horari del SOJ és de dilluns a dijous, de les 9.30 h a les 12.30 h i l’horari del SOM és dimarts, dimecres i dijous, de les 9.30 h a les 11.30 h.

  1. DELICTES LLEUS

Recordar novament que per tal de tramitar la corresponent subvenció per a la intervenció lletrada d’ofici en els delictes lleus, és del tot necessari presentar la sol·licitud del justiciabledegudament signada i segellada pel jutjat juntament amb la sentència on consti la intervenció del lletrat. En cas contrari, no serà possible tramitar la subvenció.

Qualsevol consulta o aclariment estem a la vostra disposició.

Cordialment,

Comissió del Torn d’Ofici