Aquest servei es presta per tots el membres de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats (a excepció de la Degana) i, correspon a cadascun d’ells alternar-se en el cobriment del servei durant períodes de setmanes naturals.

La seva funció és respondre/aclarir/solucionar/donar les directrius oportunes per poder oferir sortida, amb la màxima celeritat possible, als dubtes/problemes/incidències que es derivin de la prestació del servei.

Així doncs, davant de qualsevol situació de dubte us podeu posar en contacte amb la secretaria del Col·legi d’Advocats (en horari d’oficina) i amb el Servei de Guàrdies (en horaris de tancament del Col·legi), que s’encarregaran de donar trasllat de la qüestió al Diputat de Guàrdia i us donaran la resposta.